beneko logo

ocOstrava.cz merges with Beneko

We are a Czech company focused on a target group of end customers for whom immediate availability, price and professional approach with quality services are of the utmost importance.

Our company has been on the market for several years, but we brought a new rental service to our customers in 2014 in the field of innovative Internet trading. We have been preparing ourselves precisely for entering the Internet market to be unique in providing services for the goods we sell. We are not a newcomer, on the contrary, we have international trading experience and because of this we are able to offer goods at great prices and with an innovative approach that is unique.

Bestcena.cz eshop s.r.o. is a part of the multinational BESTCENA SE group, which operates Internet shops under the BESTCENA brand in different regions of Europe.

KEY BENEFITS OF OUR SALES
lowest prices on the market without hidden fees
goods always in stock
free delivery
extremely fast warranty service
the possibility of returning goods within 15 days
additional premium services


HOW IT WORKS
Very simply. For sales purposes, we use the financial services of our parent company, which allows us to provide you with goods in the form of a long-term lease enriched with almost all the attributes of a traditional purchase. However, you still have the option of a traditional purchase, but you will lose a number of benefits.

OUR PILLARS
We know that today it is not enough to be good, and copying ideas or innovations from competitors is only a path to mediocrity. That is why it is important for us to do things differently, to constantly differentiate ourselves, to be innovative in the services we provide and in our overall approach to our customers. Because customers are the most valuable thing we have and they can teach us a lot. We listen to them carefully and in creative processes we design unique timeless services. Following these facts, we focus on several pillars of our business:

100% customer satisfaction orientation.
Timeless innovative services designed in collaboration with our customers
we use state-of-the-art – often custom-developed in-house technologies
open communication with customers and the media


OUR TEAM
The company manager is responsible for the exceptionally high satisfaction of our customers and is happy to answer your questions. Always contact him in case of atypical problems or questions, he will be happy to help you. We expand the bestcena.cz team operatively according to the needs of our customers. The colleagues listed here are only a part of our team that is in direct contact with our customers.

Markéta Salati Miroslava Urbankova Pavla Kopecká
manager assistant assistant
CERTIFICATES AND AWARDS
We do not try to present our success with artificial messages or texts written by us from the “mouths of our customers”. Nor do we measure satisfaction with software that often presents an interested view of customer satisfaction ratings. Instead, we have our performance evaluated by customers themselves independently outside our company by independent external partners. Thus, we do this as objectively as possible so that you know the real – majority – opinion of our customers.

See how customers evaluate our work independently of us:

OUR ONLINE SHOPS
Our parent company BESTCENA SE operates several Internet shops in the European Union, including bestcena.sk, ockosice.sk, megafoto.sk, bestcena.pl, scpoznan.pl and scbudapest.hu.

WHERE CAN YOU FIND US?
Our Czech headquarters are located in Ostrava. It is also our current only product outlet.

sme česká společnost zaměřená na cílovou skupinu koncových zákazníků, pro které je na prvním místě okamžitá dostupnost, cena a profesionální přístup s kvalitními službami.

Naše společnost je na trhu několik let, avšak v oblasti inovativního Internetového obchodování jsme přinesli zákazníkovi novou službu pronájmu až v roce 2014. Precizně jsme se připravovali pro vstup na internetový trh tak, abychom byli jedineční v poskytování služeb prodávaného zboží. Nejsme nováček, právě naopak, máme mezinárodní obchodní zkušenosti a díky tomu dokážeme nabízet zboží za skvělé ceny a s inovativním přístupem, který je unikátní.

Společnost Bestcena.cz eshop s.r.o. je součástí nadnárodního koncernu BESTCENA SE, který provozuje Internetové obchody pod značkou BESTCENA v jednotlivých regionech Evropy.

KLÍČOVÉ BENEFITY NAŠEHO PRODEJE

  • nejnižší ceny na trhu bez skrytých poplatků
  • zboží vždy skladem
  • doručení zboží zdarma
  • mimořádně rychlý záruční servis
  • možnost vrácení zboží do 15 dnů
  • doplňkové nadstandardní služby

JAK TO FUNGUJE

Velmi jednoduše. Pro účely prodeje využíváme finanční služby naší mateřské firmy, které nám umožňují poskytnout Vám zboží formou dlouhodobého pronájmu obohaceného o téměř všechny atributy tradičního nákupu. Stále Vám však zůstává možnost klasického nákupu, kterým však přijdete o řadu výhod.

NAŠE PILÍŘE

Víme, že dnes nestačí být dobrý a kopírování nápadů či inovací od konkurentů je pouze cesta k průměrnosti. Proto je pro nás důležité dělat věci jinak, neustále se odlišovat, být inovativní v poskytovaných službách a v celkovém přístupu k našim zákazníkům. Protože zákazníci jsou to nejcennější co máme a mohou nás mnohé naučit. Pozorně je posloucháme a v kreativních procesech navrhujeme unikátní nadčasové služby. V návaznosti na tyto skutečnosti se soustředíme na několik pilířů našeho byznysu:

  • 100% orientace na zákaznickou spokojenost
  • nadčasové inovativní služby navrhované ve spolupráci se zákazníky
  • používáme nejmodernější – často na míru vyvinuté vlastní technologie
  • otevřeně komunikujeme se zákazníky i médii

NÁŠ TÝM

Manažer společnosti je zodpovědný za mimořádně vysokou spokojenost našich zákazníků a rád Vám zodpoví Vaše dotazy. Obracejte se na něj vždy v případě atypických problémů či dotazů, rád Vám pomůže. Tým bestcena.cz rozšiřujeme operativně podle potřeb našich zákazníků. Zde uvedení kolegové jsou jen část našeho týmu, který je v přímém kontaktu se zákazníky.

Markéta SalatiMiroslava UrbankovaPavla Kopecká
Ing.Markéta ŠalatiMiroslava UrbánkováPavla Kopecká
manažerasistentkaasistentka

CERTIFIKÁTY A OCENĚNÍ

Nesnažíme se prezentovat náš úspěch umělými zprávami ani námi napsanými texty z “úst našich zákazníků”. Neměříme spokojenost ani softwarem, který často prezentuje zainteresovaný pohled na hodnocení spokojenosti zákazníků. Namísto toho necháváme hodnotit naši činnost samotnými zákazníky nezávisle mimo naší společnost u nezávislých externích partnerů. Tedy děláme to nejobjektivněji jak je to jen možné, aby jste znali reálný – většinový názor našich zákazníků.

Podívejte se, jak hodnotí zákazníci naši práci nezávisle na nás:

NAŠE INTERNETOVÉ OBCHODY

Mateřská společnost BESTCENA SE provozuje v prostředí Evropské Unie několik Internetových obchodů včetně bestcena.skockosice.skmegafoto.skbestcena.plscpoznan.pl a scbudapest.hu.

KDE NÁS NAJDETE?

Naše česká centrála se nachází v Ostravě. Je to současně i naše aktuálně jediná výdejna produktů

As of September 19, 2022 a once top czech brand of online reseller in Ostrava merges with Beneko.com LLP to expand our customer base in Northern Moravia, adding thousands of satisfied customers to the Beneko ecosystem.